Kontakty

 

 

Kontaktní informace

Mateřská škola Slavíček
Slavíček – hudební mateřská škola s angličtinou s.r.o.
Karenova 1138/14
150 00 Praha 5 – Košíře

Provozní doba
pondělí – pátek  08:00 – 16:00 hodin

Kontakty
E-mail: skolkaslavicek@gmail.com
PHDr. Hana Topolánková: +420 778 779 809 (Czech speaking)
English-speaking:  +420 776 395 475

 

 

PhDr.Hana Topolánková

Ředitelka mateřské školy Slavíček

  • učitelka hudby- Janáčkova konzervatoř Ostrava,
  • etnomuzikolog- Filozofická fakulta Univerzita Karlova Praha
  • učitelka mateřské školy- Střední škola pedagogiky a sociálních služeb Obrataň

Jan Morávek, DiS

zástupce ředitelky

  • asistent učitelky
  • sportovní a zdravotní výchova
  • pořadatel Škol a školek v přírodě
  • diplomovaný zdravotní záchranář

Mgr. Vladimíra Nová Zemková

Učitelka základní a mateřské školy

  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
  • etická, dramatická a výtvarná výchova – nadstavbové studium Olomouc, Ostrava

 

 

 

 

Inspekční zpráva:

Zobrazit inspekční zprávu

ČJ: ČŠIC-369/14-C
Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Slavíček – hudební mateřská škola s angličtinou s.r.o.
IČO: 28143671
Zastoupená: PhDr. Hanou Topolánkovou, ředitelkou školy
Zřizovatel: PhDr. Hana Topolánková
Termín inspekční činnosti: 1. 5. – 5. 5. 2014

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacího problému

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a její nabídka odpovídá zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „S písničkou od jara do zimy“ je zpracován přehledně a srozumitelně, umožňuje další rozvoj školy a zkvalitnění vzdělávání.

Ředitelka školy řádně plní povinnosti vyplývající z funkce ředitelky. Její snahou je vytvořit příznivé klima, které by bylo založeno na partnerských vztazích, vzájemné pomoci a spolupráci. Kromě ředitelky školy zde pracují dvě pedagogické pracovnice, které splňují podmínky odborné kvalifikace. 

Organizace vzdělávání hodnocena podle školského zákona je plně v souladu. Škola se snaží vyhovět požadavkům rodičů a pracovní doba všech pedagogických pracovníků je stanovena efektivně s ohledem na zajištění pedagogické péče a bezpečnosti dětí v heterogenní skupině.

Škola usiluje o maximální spolupráci s rodiči. Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o průběhu vzdělávání, činnostech i školních akcích při každodenních individuálních rozhovorech, na nástěnkách, webových stránkách školy i na facebooku. Dvakrát ročně jsou pro rodiče organizovány třídní schůzky. Škola pro ně též připravuje kulturní aktivity (besídky). Společně s rodiči mají děti možnost strávit prodloužený víkend v „Miniškolce v přírodě“. Na individuální adaptaci je kladen velký důraz. Ve spolupráci s magistrátem města České Budějovice byl vypracován projekt „Podpora předškolního vzdělávání dětí“. Prezentace školy probíhala formou veřejného vystoupení a kulturního pásma pro seniory. 

Veškeré prostory jsou upraveny tak, aby plně vyhovovaly platným hygienickým a bezpečnostním normám. Místnosti jsou prostorné a světlé, každodenně udržované. Škola je zařízena novým nábytkem, stoly a židle odpovídají antropometrickým požadavkům předškolních dětí. Při spontánních činnostech jsou využívány dobře vybavené námětové koutky. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti mohly samostatně využívat. Nabídka vyhovuje věkovému složení dětí, je postupně doplňována a rozšiřována. V souladu s prioritami ŠVP PV má škola velmi dobré zázemí pro hudební činnosti. Didaktické hry i obrazový materiál je dostačující. Nechybí ani pomůcky pro dopravní výchovu. Je však zapotřebí rozšířit nabídku dětských knih a leporel i odborných metodických materiálů pro pedagogy. 

Celková estetická úroveň prostředí školy je velmi podnětná, s převažujícími hudebními prvky. Děti se spolupodílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě interiéru. Veškeré vybavení je v pestrých veselých barvách a vytváří odpovídající zázemí dětem předškolního věku. 

Podmínky pro předškolní vzdělávání jsou na požadované úrovni a podporují realizaci školního vzdělávacího programu.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu k vzdělávacímu programu

Škola uplatňuje rovný přístup ke vzdělání, pravdivě informuje o vzdělávací nabídce. Při správním řízení postupuje v souladu s platnými předpisy. 

Z hospitační činnosti a ze studia třídní dokumentace je patrné, že je ŠVP PV v praxi naplňován. Spontánní a řízené aktivity byly v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolních dětí. Hospitovány byly spontánní i řízené činnosti a pobyt venku. Spontánní činnosti se vyznačovaly klidnou atmosférou, na přirozeně vzniklé situace pedagogičtí pracovníci flexibilně reagovali. Nabídka hraček a pomůcek podporovala u dětí zájem o hru, kterou mohly dostatečně rozvinout. Mladším dětem byl ponechán prostor pro individuální aktivity, podporována byla také hra ve skupině. Starší děti měly k dispozici hry, při kterých si procvičovaly barvy, tvary, postřeh a logické myšlení i jemnou motoriku ruky. Dokázaly vzájemně spolupracovat. Dbáno bylo též na rozvoj komunikačních dovedností. Respektováním individuálních potřeb jednotlivců v heterogenní skupině byl podporován rozvoj sociální gramotnosti. 

Děti měly osvojené hygienické návyky. Dílčí rezervy jsou však v podpoře samostatnosti a samoobsluhy. 

K rozvoji kamarádských vztahů a navození příznivého klimatu přispívá každodenní ranní rituál. Řízené činnosti vycházely z TVP. Učitelé měli dostatek pomůcek, metodického materiálu i hudebních a rytmických nástrojů. Seznamování s potřebnými informacemi probíhalo hravou formou v návaznosti na předešlé znalosti. Vzdělávací aktivity byly prováděny v hudebních blocích, jejichž součástí byla jak dechová cvičení a rytmizace, tak i artikulační cvičení. Za velmi kvalitního doprovodu učitelky na hudební nástroj (akordeon) se děti seznamovaly s lidovými i dětskými písněmi a hudebně pohybovými hrami. Rovněž při seznamování s anglickým jazykem byla propojena hudba s pohybem a slovem. Vzdělávací aktivita založená na příběhu rozvíjela fantazii dětí, podporovala souvislé vyjadřování, zaměřila se na orientaci v prostoru a vedla děti k vzájemné spolupráci a pomoci. Při pobytu venku zařadily učitelky pohybové aktivity a využily náhodných pozorování. Bezpečnost dětí byla zajištěna. 

Škola podporuje výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Děti jsou vedeny k hygienickým zásadám, mají dostatek pohybových aktivit, po celý den funguje pitný režim. Po obědě je prováděna dentální hygiena. Snahou ředitelky je, po domluvě s rodiči, připravit dětem vyváženou stravu, která by byla doplněna nabídkou ovoce a zeleniny.

Pravidelně jsou též prováděna učitelkami preventivní logopedická cvičení. 

Sledovaná oblast dosahuje požadované úrovně, školní vzdělávací program je v praxi naplňován. 

Hodnocení výsledku vzdělávání ve vztahu k vzdělávacímu programu

Škola celkově podporuje všestranný osobnostní rozvoj dětí. Dvě předškolní děti se systematicky dvakrát týdně připravují na školní docházku. Individuální hodnocení dětí v jejich rozvoji a učení je prováděno každodenně formou rozhovoru učitelek. Bylo doporučeno vytvořit hodnotící záznamy těchto pokroků. 

Hodnocení výsledků vzdělávání dosahuje požadované úrovně. 

Závěry

Silné stránky a další zásadní pozitiva ve výše hodnocených oblastech:

• Rozvoj hudebního cítění a cizího jazyka 
• Estetické prostředí školy
• Rozvoj sociální gramotnosti a prosociálního cítění

Doporučení a návrhy na zlepšení stavu školy

• Zaměřit se na rozvoj přírodovědné gramotnosti
• Doplnit dětskou literaturu